Nastavení generátoru
Maska:
Počet generovaných osob:
Formátovat výstup do html:
Zástupný text Význam Příklad
{jmeno} Jméno Albert
{prijmeni} Příjmení Novák
{ulice} Ulice Vinohradská
{orientacni} Číslo orientační 24
{popisneOrientacni} Číslo popisné/číslo orientační 468/24
{obec} Obec Adamov
{psc} Poštovní směrovací číslo 20034
{mail} e-Mailová adresa albert.novak@hotmail.tld
{telefon} Telefonní číslo 234567890
{telefonPredvolba} Telefonní číslo se státní předvolbou +420234567890
{uzivatel} Uživatelské jméno AlbeNo203
{pohlavi} Pohlaví muž
{heslo} Heslo heslo123
{hesloMD5} Heslo zašifrované pomocí MD5 6a284155906c26cbca20c53376bc63ac
{hesloSHA1} Heslo zašifrované pomocí SHA1 849b28dcbe2c37b2c60d994e5dbd4b21535d0701
{narozeniny} Datum narození ve formátu den.měsíc.rok 3.1.1990
{vek} Věk 22
Jiné speciální entity, formátování, ... Jako masku si můžete vepsat libovolný text - např. zpracování jako CSV či SQL, daná maska se pak vygeneruje tolikrát, jak bylo zadáno v kolonce počet. Možností je i zformátování výsledku do html.
$value) { $value = $this->anti_injection($value); $sql .= " $key=".(is_int($value + 1) ? $value : "'$value'")." AND"; } $sql .= " 1"; return ($this->Query($sql) && ($this->NumRows() > 0)); } /* Funkce vloží do tabulky $table určená data $data je asociativní pole ve tvaru "sloupec" => "hodnota" */ function Insert($table, &$data, $showsql = 0) { $columns = "("; $inserts = "("; foreach ($data as $key => $value) { $columns .= "$key,"; $inserts .= (is_string($value) ? "'".$this->anti_injection($value)."'," : "$value,"); } $columns[strlen($columns) - 1] = ")"; $inserts[strlen($inserts) - 1] = ")"; $sql = "INSERT INTO $table $columns VALUES $inserts"; if ($showsql) { echo $sql." "; print_r($data); } return $this->Query($sql); } function InsertArray($table, &$array) { foreach ($array as $line) $this->Insert($table, $line); } // *** Vkládání, pokud takový záznam neexistuje function InsertIfNotExists($table, &$data) { if (!$this->Exists($table, $data)) $this->Insert($table, $data); } /* Funkce updatuje tabulku $table určenými daty $data je asociativní pole ve tvaru "sloupec" => "hodnota" $cond je podmnínka, který záznam updatovat - např. "id = 5" */ function Update($table, &$data, $cond = "") { $rplc = ""; foreach ($data as $key => $value) $rplc .= (is_string($value) ? "$key='".$this->anti_injection($value)."'," : "$key=$value,"); $rplc[strlen($rplc) - 1] = " "; if ($cond != "") $cond = "WHERE $cond"; $sql = "UPDATE $table SET $rplc $cond"; return $this->Query($sql); } /* Funkce vymaže z tabulky $table určené záznamy $cond je podmnínka, které záznamy vymazat - např. "id = 5" - prázdná maže vše!!! */ function Delete($table, $cond = "") { if ($cond != "") $cond = "WHERE $cond"; $sql = "DELETE FROM $table $cond"; return $this->Query($sql); } function Dotaz($sql,$vypis=0) { if ($vypis==1) echo $sql; $this->Query($sql); } function getDotaz($sql,$vypis) { if ($vypis==1) echo $sql; $this->Query($sql); return $this->res; } // *** Vytvoří asociativní pole pro zobrazení ve SMARTY function FetchToArray() { if ($this->res) { $myresult = array(); $i = 0; while ($myrow = $this->FetchArray()) $myresult[$i++] = $myrow; return $myresult; } else { return array(); } } // *** Funkce která dotaz přímo uloží do SMARTY asociativního pole function QueryToArray($sql, $limitstart = 0, $limitend = -1) { $this->Query($sql, $limitstart, $limitend); return $this->FetchToArray(); } // *** Vrací jediný asociativní řádek z dotazu function QueryArray($sql) { $this->Query($sql, 0, 1); return $this->FetchArray(); } // *** Vrací jedinou hodnotu z dotazu function QueryValue($sql) { $value = ""; $this->Query($sql, 0, 1); if (is_resource($this->res)) list($value) = $this->FetchRow(); return $value; } function anti_injection($hodnota ) { # We'll first get rid of any special characters using a simple regex statement. # After that, we'll get rid of any SQL command words using a string replacment. $banlist = array ( "insert", "select", "update", "delete", "distinct", "having", "truncate", "replace", "handler", "like", "procedure", "order by", "group by" ); //vyjmuto : , "asc", "desc", "limit" //$hodnota = trim ( str_replace ( $banlist, '', $hodnota ) ); //pokud neni zaremovano odstranuje z textu nalezena (zakazana slova) foreach ($banlist as $value){ $hod=strpos(" ".$hodnota,$value); if ($hod > 0){ echo "Spatne parametry"; exit; } } return $hodnota; } // *** Destruktor třídy function __destruct() { $this->Close(); } } // *** Pomocné funkce pro práci s asociativními poli /* *** ->array_mask<- Funkce, která z asociativního pole vypreparuje požadované sloupce vrací upravené asociativní pole PARAMETRY: data: zpracovávané asociativní pole mask: pole obsahující názvy požadovaných sloupců může být tvaru "sloupec" nebo "sloupec" => "nový_název", v tom případě bude sloupec ve výsledném poli přejmenován function array_mask(&$data, $mask) { $output = array(); if (!is_array($mask)) $mask = array($mask); foreach ($mask as $m1 => $m2) { $a = (is_int($m1) ? $m2 : $m1); $output[$m2] = (array_key_exists($a, $data) ? $data[$a] : ""); } return $output; } */ /* *** ->get_selectors<- Funkce vrací řetězec (a,b,c,...) s položkami pole. */ function get_selectors(&$data) { $selector = "("; if (is_array($data)) foreach ($data as $value) $selector .= "$value,"; $selector[strlen($selector) - 1] = ")"; return ($selector == ")" ? "(-1)" : $selector) ; } // *** Funkce pro převod datumu function EnglishDate(&$datum) { list($dt, $time) = explode(" ", $datum); if (ereg("([0-9]{1,2}).([0-9]{1,2}).([0-9]{2,4})", $dt)) { list($den, $mesic, $rok) = explode(".", $dt); $datum = "$rok-$mesic-$den $time"; return true; } else return false; } function CzechDate(&$datum, $type = 3) { $stav = false; list($dt, $time) = explode(" ", $datum); if (ereg("([0-9]{4})[-/]([0-9]{1,2})[-/]([0-9]{1,2})", $dt)) { list($rok, $mesic, $den) = split("[/-]", $dt); $stav = true; } else if (ereg("([0-9]{1,2})[-/]([0-9]{1,2})[-/]([0-9]{4})", $dt)) { list($mesic, $den, $rok) = split("[/-]", $datum); $stav = true; }; if ($stav) { switch ($type) { case "D": $datum = "$den.$mesic.$rok"; break; case "T": $datum = $time; break; default: $datum = "$den.$mesic.$rok $time"; break; } } return $stav; } // *** Hlavní funkce pro vytvoření objektu databáze function Database($db_type, &$con_data) { $dbpath = dirname(__file__) . DIRECTORY_SEPARATOR; switch ($db_type) { case "mysql": require_once($dbpath."db_mysql.php"); $db = new clsDBMySQL($con_data); break; case "mssql": require_once($dbpath."db_mssql.php"); $db = new clsDBMSSQL($con_data); break; case "oracle": require_once($dbpath."db_oracle.php"); $db = new clsDBOracle($con_data); break; case "sqlite": require_once($dbpath."db_sqlite.php"); $db = new clsDBSQLite($con_data); break; default: die("ERROR: Unknown type of database calling function Database"); break; } return $db; } ?>
Fatal error: Call to undefined function Database() in C:\inetpub\domains\krtkovo.eu\soft\randcol\config.php on line 10